Достъпност на уебсайтове

Защо темата е важна

Средно около 15% от потребителите страдат от различни видове постоянни или временни затруднения. Осигуряването на достъп до уебсайтовете за тези потребители е акт на нормално човешко отношение. В допълнение, в Европейския съюз е приета директива 2016/2102 НА Европейския парламент и на Съвета относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор.

Основна идея

Потребителите могат да изпитват затруднения от най-различен характер, например:

  • зрителни – частично или напълно увредено зрение;
  • цветови – различни форми на далтонизъм;
  • моторни – свързани с трудно придвижване на ръцете, невъзможност за точно позициониране и др.
  • слухови – частично или напълно увреден слух;
  • когнитивни – трудности при усвояване на съдържание.

Осигуряването на достъп до уебсайтовете за потребителите с различни затруднения се осигурява с различни средства – технически (правилно HTML маркиране), дизайнерски(шрифтове, цветове, размери, подредба на елементи) и др., и е важно да бъде взето предвид във възможно най-ранните етапи на проектиране.

Допълнителна информация