Използваемост на уебсайтове – тестове

Защо темата е важна

Нито един член на екипа, създаващ даден уебсайт не може ефективно да го оцени по отношение на използваемост, дори и да попада в целевата аудитория. За да се постигне максимално добро потребителско изживяване, необходимо е на всеки етап от процеса на разработване да се провеждат тестове за използваемост с реални потребители.

Основна идея

За да се оцени доколко даден интерфейс отговаря на потребителските очаквания за решаване на определен кръг задачи, необходимо е да се провеждат тестове за използваемост. Тестовете се състоят от потребител, задача/и и посредник (facilitator) – поставя задачите на потребителя, води бележки и прави последващо интервю. В зависимост от начина на провеждане тестовете могат да бъдат различни видове:

  • качествени – малък брой участници, съществени са коментарите на потребителите, наблюденията, които прави посредникът;
  • количествени – отчитат различни метрики, имащи отношение към използваемостта. А/B тестовете са форма на количествени тестове;
  • модерирани – с наличието на посредник;
  • немодерирани – без посредник – използват се специализирани програми;
  • отдалечени – потребителят извършва теста от разстояние;
  • на място – потребителят и посредникът са заедно в едно помещение.

Включването на тестове в процеса на разработване на ранен етап води до по-ниски разходи за по-добър краен резултат.

Допълнителна информация