Профил на целевите потребители – user persona

Защо темата е важна

Уебсайтовете са един от често използваните канали за общуването между даден бранд/организация и неговите потребители/клиенти. Ефективната комуникация предполага добро познаване на потребителите.

Spend a lot of time talking to customers face to face. You'd be amazed how many companies don't listen to their customers.

—Ross Perrot

Основна идея

Познаването на групите потребители на даден уебсайт, техните предпочитания, умения, желания, контекст са необходимо, но далеч недостатъчно условие за изработването на успешен уебсайт. От изключителна важност е всички участници в процеса да емпатизират на въпросните потребители, да успеят да се поставят на тяхно място.

Профилите на целевите потребители (user personas) са инструмент, който на всяка група потребители съпоставя събирателен образ. Целта на този похват е екипът, работещ по уебсайта да може ефективно да се поставя на мястото на всеки един от тези образи, напр. докато съставя микросъдържание да си задава въпроси от сорта на „Коя характеристика на нашия продукт носи най-много ползи за Ния?“ - Ния, в случая, е име на user persona, представляваща конкретна група потребители.

Допълнителна информация